اطلاعات جدید در مورد تعلیق برنامه پذیرش فدرال آلمان برای افغانستانی های در معرض خطر

اطلاعات جدید در مورد تعلیق برنامه پذیرش فدرال آلمان [...]