حمایت و خواستار عبور امن
از تمام افراد آسیب پذیر افغانستان

ما کی هستیم

ما یک ابتکار مدنی هستیم که از مسئولیت خود در قبال مردم افغانستان آگاه بوده و می پذیریم. با کمک های شما و تلاش های ما، ما تاکنون موفق شده ایم بیش از 2700 نفر را تخلیه کنیم و هزاران نفر دیگر را در تخلیه آنها حمایت کنیم. اما تا پایان کار فاصله داریم و ادامه خواهیم داد

ماموریت ما

ما به یک نقطه تماس برای افغان‌های در معرض خطر تبدیل شده‌ایم، تیم در افغانستان داریم، بهترین مسیرهای تخلیه را می‌شناسیم و کمپین در آلمان برای پذیرش افراد در معرض خطر داریم. ما هر روز در زمینه تخلیه و وعده پذیرش برای زنان افغان در معرض خطر کار می کنیم