له کابلوفبروک څخه خبرونه

دلته به تاسو د کابلوفټ بروک د کار او د فدرالي داخلو پروګرام جوړولو لپاره زموږ د هڅو په اړه وروستي خبرونه ومومئ. د خوندیتوب دالیلو لپاره، موږ کولی شو یوازې د ویستلو اقداماتو په اړه راپور ورکړو وروسته له دې چې بشپړ شي

Wer sind die Menschen die wir aus Afghanistan evakuieren?

Die Menschen kommen aus unterschiedlichen Bereichen der Gesellschaft: Richterinnen, Intellektuelle, Klimaaktivist*innen, Sportler*innen, LGBTIQ Personen, Frauenrechtlerinnen und viele mehr. Unzählige weitere stehen noch auf unseren Listen und sitzen nach wie vor in Afghanistan fest.